tel. +48 796 58 58 77, +48 600 18 57 77 (Aqua Bike)
e-mail: info@akademialodeczka.pl

 • Aquabike

  Aqua bike
  rower + woda = niesamowita sprawa

 • w wodzie

  Nauka poprzez zabawę
  Innowacyjne metody nauczania

 • team

  Profesjonalizm i doświadczenie,
  przyjazna atmosfera,
  bezpiecznie i bez stresu

 • andrju i grupa

  Indywidualne podejście
  Dostosowane treści kształcenia

 • Piaskownica

  Zapraszamy do skorzystania z usług naszego partnera - Piaskownicy!

 1. Organizatorem zajęć jest „Łódeczka” Akademia Pływania i Aqua Bike. Spotkania odbywają w dwóch lokalizacjach na terenie Łodzi: Pływalnia SP nr 19 ul. Balonowa 1 oraz pływalnia Uniwersytetu Medycznego ul.6-go Sierpnia 71. Prowadzenie naszej działalności jest ubezpieczone w firmie Alianz na wszelkie ewentulności.
 2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, powinien (nie jest to wymogiem koniecznym!) skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach w wodzie. Wszelkie zalecenia winny być zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć. Brak informacji z Państwa strony traktujemy, jako deklarację, iż osoba decydującą się na wzięcie udziału w organizowanych przez nas lekcjach jest zdrowa i może uczestniczyć w spotkaniach, które wymagają wysiłku. Jeżeli kursant jest nieletni taką wiedzę musi posiadać i przekazać rodzic bądź prawny opiekun.
 3. Opłaty za zajęcia przyjmowane są „z góry”, za dany miesiąc, przed przystąpieniem do pierwszych zajęć. W nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia danego miesiąca- cyklu! Organizator zastrzega sobie usunięcie kursanta z zajęć, jeśli płatność nie jest uregulowana zgodnie z umową. Należność przyjmowana jest tylko i wyłącznie przelewem na konto organizatora. Jeśli uczestnik lub rodzic/prawny opiekun ma jakiekolwiek wątpliwości co do wysokości wpłaty, prosimy to wyjaśniać najlepiej poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy z „Łódeczką”. Numer naszego konta dostępny jest w zakładce „ Kontakt”.
 4. „Łódeczka” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane nieobecności.
 5. Dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć bądź wskazanie osoby, która wykorzysta wejście na dowolne wskazane przez siebie zajęcia. Nadmieniamy, iż nie musi to być ten sam obiekt. Można również znaleźć „zastępstwo” za siebie i wskazać osobę, która przyjdzie w zamian za uczestnika.

Osoby uczęszczające na zajęcia 2 razy w tygodniu, mogą odrobić max. 2 zajęcia w ciągu miesiąca od pojawienia się na zajęciach. Osoby uczęszczające na zajęcia 1 raz w tygodniu, mogą odrobić max. 1 zajęcia w dogodnym lecz nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od daty nieobecności. Dopuszczalne jest odrobienie większej ilości zajęć przez uczestnika, jeśli pozwala na to frekwencja na poszczególnych spotkaniach (kierujemy się tu obwarowaniami i regulaminem, gdzie musimy przestrzegać bezpiecznej ilości osób znajdujących się na zajęciach).

Warunkiem koniecznym jest wykupienie karnetu na kolejny cykl miesięczny.

UWAGA!! Wymagane jest każdorazowe najlepiej telefoniczne bądź w formie przesłanego SMS-a zgłoszenia nieobecności na naszych zajęciach (najlepiej z odpowiednim wyprzedzeniem, jednakże w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin do wizyty). W przeciwnym razie nie ma możliwości odrobienia nieobecności-zaległości.

 1. W przypadku braku jakichkolwiek informacji od uczestnika/rodzica odnośnie nieobecności w przeciągu dwóch tygodni trwania zajęć, organizator zastrzega sobie przyjęcie w to miejsce nowego kandydata.
 2. Osoby/ dzieci uczestniczące w zajęciach obowiązuje bezwzględnie ogólny regulamin pływalni, z którym należy się zapoznać przed pierwszą wizytą i przestrzegać jego zasad i ogólnie przyjętych norm i zachowań. Istotnym wymogiem jest posiadanie czepka oraz stroju pływackiego. Uczestnicy każdorazowo przed przystąpieniem do zajęć zobowiązani są do umycia całego ciała, w trosce o utrzymanie higieny swojej jak i obiektu z którego korzysta.
 3. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci,odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą instruktorzy i ratownik. Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. Uczestnicy i opiekunowie upraszani są do punktualnego przybycia na zajęcia oraz niezwłocznego odbierania podopiecznych po zakończonych zajęciach. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest pomoc rodzica czy opiekuna w szatni. Ze względów bezpieczeństwa rodzice lub opiekunowie nie mogą przebywać wokół niecki pływalni w czasie prowadzonych zajęć.
  Na każdym etapie nauki i doskonalenia organizowane są pokazy dla rodziców.
 4. „Łódeczka” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria), łączenia grup, zmian godzin zajęć lub podwyższenia opłat w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora, uczestnik otrzymuje zwrot kwoty za niewykorzystane zajęcia lub po uzgodnieniu kwota ta zostaje przeniesiona na kolejne wejście.
 5. Zajęcia zaplanowane są w systemie szkolno-akademickim, rozpoczęcie wrzesień/październik, zakończenie kursu czerwiec. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 6. „Łódeczka” ma prawo do wykorzytania zdjęć bądź nagrań na potrzeby prowadzenia swojej działalności. Brak takiej zgody może być równoznaczne z brakiem porozumienia na udział w organizowanych zajęciach.
 7. Wykonanie przelewu jest tożsame z respektowaniem i zgodą na powyższe ustalenia i regulamin obowiązujący w „Łódeczce” akademia pływania i aqua bike.
 8. Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
  * Administratorem danych osobowych uczestników jest Łódeczka, działalność zarejestrowana w Łodzi, ul. Przełajowa 23/6; 94-045 Łódź www.akademialodeczka.pl
  * Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zajęć pływania i aqua bike.
  * Odbiorcą danych osobowych będzie firma ubezpieczająca uczestników imprezy.
  * Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  * Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zajęciach.